Sıra NoHizmetin AdıBaşvuruda İstenilen BelgelerHizmetin Tamamlanma Süresi
1İlama Bağlı Borç Ödemelerinin Tahakkuk Ettirilmesi(Alacaklıya yapılan ödemeler)1- Dilekçe (Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, IBAN No, Ödeme Yapılacak Banka Adı ile Banka Hesap Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.)
2- Kesinleşmiş Mahkeme İlamı veya tastikli Fotokopisi
3- Ödeme vekile yapılacaksa Vekaletname
4- Avukatlık vekalet ücreti ödemesi için (İcra takibi yoluyla yapılacak ödemelerde) Serbest Meslek Makbuzu İcra Dairesine verilecektir.
Ödeneğin Saymanlığa İntikalinden İtibaren 5 İş Günü İçinde

AÇIKLAMALAR

  • Mücbir sebepler, sistem arızaları, elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
  • Hizmetin tamamlanma süresine ait başlama tarih ve saati, birimdeki söz konusu hizmetlere fiilen başlanıldığında başlar (Evrakın kayıt aldığı tarih, fiilen başlama tarihidir).
  • Kamu Hizmet Standartlarında hizmet adıyla özel olarak tanımlanmamış hizmetler uygun olması halinde, genel olarak tanımlanmış hizmetler kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.
  • Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır (Kamu Hizmet Standartlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’ncu maddesi).
  • Kamu Hizmet Standartları Tablosunda tanımlanmış hizmetlerden, sadece biriminde başlatılıp, aynı birimde tamamlanan hizmetler için belirlenmiş süreler aynen geçerlidir.

Ancak, muhakemat biriminde başlatılıp, ilgili mevzuatı gereğince başka idarelerde devam ettikten sonra, tekrar ilk müracaatın yapıldığı birime dönen ve işlemin kalan bölümü bu birimlerde tamamlanan hizmetlerde, başka idarelerin varsa ilgili mevzuatındaki süreler, yok ise Kamu Hizmet Standartları Yönetmeliğinin 11’nci maddesinde belirtilen süreler hizmetin tamamlanma sürelerine dâhil edilmiştir. Hizmetin bütünü içinde başka idarelerce yapılacak işlemlerden doğan gecikmelerdeki süreler ayrıca eklenir.

Muhakemat biriminde başlatıldıktan sonra, başka idarelerde devam ederek başka idarelerde tamamlanan (muhakemat birimine geri dönmeyen) hizmetlerde hizmetin bütünü içindeki sorumluluk, hizmetin muhakemat birimindeki bölümü ile sınırlı olur.

  • Başvuru esnasında, ödemek zorunda olunan mali yükümlülükler ilgililerince ödenir.
  • Nakit in alacaklısına (hak sahibine) banka kanalıyla ödenmesi gerektiğinde, nakit teminine ait işlemlerin normal sürelerinde yapılacağı varsayılmıştır.
  • Bütçe ödeneği karşılık tutulması suretiyle yapılacak ödemelerde bu süreler, ödeneğin kullanıma hazır olması durumunda geçerlidir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Defterdarlık Makamı
İsim:Birol ÖZDEN
Unvan:Defterdar V.
Adres:İzmir Defterdarlığı C Blok Hükümet Konağı
Konak / İzmir
Telefon:+90 232 441 7096
Faks:+90 232 441 8968
İkinci Müracaat Yeri:Valilik Makamı
İsim:Cumhur Güven TAŞBAŞI
Unvan:Vali Yardımcısı
Adres:İzmir Valiliği C Blok Hükümet Konağı
Konak /İzmir
Telefon:+90 232 455 8214
Faks:+90 232 483 2285