Taşınmaz Mal İhaleleri

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce 05.04.2018 ve 06.04.2018 tarihinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince kiralama ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Defterdarlığımız Balçova Emlak Müdürlüğünce, Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar kapsamında belirlenen ve üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Son başvuru tarihi : 07.05.2018 saat 16:00

Taşınmaz listesi ve ilan metni için tıklayınız.  

Defterdarlığımız Ödemiş Malmüdürlüğünce 28.03.2018 tarihinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince kiralama ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Defterdarlığımız Balçova Emlak Müdürlüğünce 27.03.2018 ve 28.03.2018 tarihlerinde ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre yapılacak satış, kiralama ve 2886 sayılı kanunun 51/g maddesine göre yapılacak irtifak hakkı, kullanım izni ihaleleri yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  

Defterdarlığımız Karaburun Malmüdürlüğünce 28.02.2018 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ekli listede belirtilen taşınmazın/taşınmazların satışı yapılacaktır.
Taşınmaz listesi  
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) Genel Müdürlüğü 20.02.2018 – 21.02.2018 – 28.02.2018 tarihlerinde ekli listede belirtilen taşınmazları, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.
İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirmesini teminen yapılacak ihaleye ilişkin 19.01.2018 tarih ve 30306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan son teklif verme tarihi 20.02.2018 olarak belirlenmişse de anılan ihale metni ve ilgili ihale şartnamesine istinaden söz konusu taşınmazın ihalesine son teklif verme tarihi 02.03.2018 Cuma günü saat : 17:00‘ a kadar uzatılmıştır.
Taşınmaz listesi  
Defterdarlığımız Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünce 13.02.2018 – 14.02.2018 – 15.02.2018 tarihlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 27 adet taşınmazın satışı ve 9 adet taşınmazın kiralaması yapılacaktır.
Taşınmaz listesi